Zgodnie z założeniami reformy, nauczyciele w ramach specjalnych zespołów ds. potrzeb edukacyjnych uczniów będą zobowiązani do zadań, które dzisiaj wykonują przede wszystkim pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Będą zobowiązani do opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów, w tym programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie, programów wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Będą musieli także planować zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz ich realizacji oraz dokonywać okresowej oceny efektywności udzielanego wsparcia.
Podsumowując regionalne spotkania na temat kierunków zmian w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach minister Hall zapewniła, że nauczyciele dostaną wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń i materiałów, a samo wprowadzanie zmian będzie rozłożone w czasie.
Minister edukacji zapewniła także, że nauczyciele pracujący w zespołach do spraw edukacyjnych nie zostaną bez wsparcia ze strony ministerstwa. Będą mieli zapewnione specjalne materiały i pomoce, 35 tys. nauczycieli zostanie też specjalnie przeszkolonych.
Hall poinformowała, że w wyniku prowadzonych konsultacji wprowadzono do projektów rozporządzeń zmiany, lub zapowiedziano wprowadzenie takich zmian. Dotyczą one np. młodzieżowych ośrodków socjoterapii - w efekcie konsultacji tak jak obecnie w systemie edukacji będą nadal mogły obok siebie w funkcjonować zarówno takie, które obok szkoły mają internat, jak i bez internatów.
W czasie gdy zaczynała się konferencja podsumowująca w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, przed budynkiem uczelni protestowało kilkuset nauczycieli i związkowców ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 14.06.2010 r.