W odpowiedzi na wątpliwości dotyczące możliwości kontynuowania kształcenia w uczelniach przez słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, na stronie internetowej MEN ukazał się komunikat podpisany przez Minister Edukacji, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Pracy.
Wszystkie trzy ministerstwa, napisano w komunikacie, są przychylne działaniom zmierzającym do włączenia kolegiów do systemu szkolnictwa wyższego. Umożliwia to obecnie obowiązująca ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, pod warunkiem spełnienia kryteriów wymaganych dla odpowiedniego typu szkoły wyższej. W Sejmie znajduje się projekt ustawy określającej, w okresie przejściowym, warunki i tryb włączania kolegiów nauczycielskich do uczelni publicznych.
Zdaniem Ministerstw do czasu wejścia w życie zmian ustawy nie powinny być zawierane nowe porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznej nad kolegiami. Natomiast obowiązujące porozumienia powinny być realizowane zgodnie z ich treścią. Słuchacze tych kilegiów powinni dokończyć cykl kształcenia na dotychczasowych zasadach.
Zgodnie z uzgodnionym harmonogramem działań przyjęto, że od 1.10.2009 r. nie tworzy się nowych kolegiów, wydawane będą jedynie opinie i zezwolenia dotyczące wniosków złożonych przez 31.01.2009 r. W roku 2011 będzie miała miejsce ostatnia rekrutacja do kolegiów na rok akademicki 2011/2012 a w roku 2014 nastąpi wygaszenie kształcenia w kolegiach nauczycielskich. 
 
Źródło: MEN, 13.05.2009 r.