Całość zaplanowanych w projekcie budżetu państwa na 2017 r. środków przeznaczonych na realizację zadań oświatowych wynosi łącznie 46 mld 180 mln 805 tys. zł (kwota wyższa o 0,6 proc. od planu na 2016 r.). Z czego subwencja oświatowa ma wynieść 41 mld 909 mln 536 tys. zł, czyli stanowi 92,7 proc. całej kwoty przeznaczonej na edukację.

Pozostałe środki na edukację zaplanowano w ramach 23 części budżetowych (w tym 16 wojewodów), w dwóch działach klasyfikacji budżetowej: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza i w rezerwach celowych.

Przedstawiając we wtorek projekt budżetu państwa w zakresie środków, którymi dysponuje MEN, wiceminister edukacji Marzanna Drab podała, że dochody budżetu państwa w części "oświata i wychowanie" zaplanowano w wysokości 5 mln 552 tys. zł. Stanowi to kwotę o 49 proc. wyższą od dochodów zaplanowanych na rok bieżący. Wyjaśniła, że głównym źródłem dochodów MEN są opłaty egzaminacyjne wnoszone przez absolwentów, którzy po raz trzeci lub kolejny przystępują do egzaminu maturalnego.

"Wydatki w części 30. budżetu (oświata i wychowanie - PAP) zaplanowane są w kwocie 432 mln 703 tys. zł, co oznacza wzrost o 4,6 proc. w stosunku do 2016 r. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków dotyczących współfinansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Jest to wzrost o 62,8 proc." - poinformowała Drab. Dodała, że do tej części przeniesiono też środki na polsko-ukraińską wymianę młodzieży (4 mln zł); w tym roku środki na ten cel zapisane są w rezerwie celowej.

Mówiąc o wydatkach podała, że m.in. 41 mln 676 tys. zł przeznaczonych będzie funkcjonowanie szkół polskich za granicą, finansowanie wyjazdów polskich nauczycieli do środowisk polonijnych w celu nauczania języka polskiego, historii, geografii, zakup podręczników dla oświaty polonijnej. Na działalność Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych zaplanowano przeznaczyć 202 mln 519 tys. zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 43 mln 878 tys. zł.

2 mln 945 tys. zł przeznaczonych ma zostać na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju oraz na stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych ze szkół ponadgimnazjalnych.

750 tys. zł ma zostać przeznaczonych na dotacje do wydawania podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego; kwota ta ma być o 250 tys. mniejsza niż w tym roku. Jak wyjaśniła Drab zmniejszenie kwoty wynika z mniejszego zapotrzebowania wydawców podręczników na dotacje.

Dotacja w wysokości takiej jak w latach ubiegłych - to jest 8 mln zł z budżetu MEN przeznaczona będzie na finansowanie części kosztów bieżących Centrum Nauki Kopernik (jest ono współfinansowane także przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez samorząd Warszawy.)

Projekt budżetu państwa na 2017 r. w części dotyczącej wysokości subwencji sejmowa komisja edukacji będzie opiniować na posiedzeniach w innym terminie; będzie to posiedzenie wspólne wraz z komisją samorządu terytorialnego. (PAP)