W przypadku szkół dwujęzycznych i mistrzostwa sportowego zmiana ma związek z likwidacją sprawdzianu, którego wynik brało się pod uwagę przy rekrutacji do gimnazjum. Szkoła przeprowadzi test predyspozycji oraz doliczy punkty za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.


Przy rekrutacji do szkół ponagimnazjalnych zachowano zasadę, według której kandydat uzyskuje zarówno 100 punktów za egzamin gimnazjalny, jak i za oceny na świadectwie.
Przyjęto jedna, że uczeń może otrzymać jednorazowo punkty za osiągnięcia z takich samych konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych - maksymalnie 13 punktów.
Zmieniono również punktację za uzyskane oceny na świadectwie, tzn. zwiększono liczbę punktów możliwą do uzyskania za ocenę bardzo dobrą i dobrą. Za ocenę bardzo dobrą będzie 18 pkt, a dobrą 13 pkt.