Zmiany wprowadzi rozporządzenie ws. szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, nad którym pracuje resort edukacji. 

Nowe terminy opiniowania arkusza

Chociaż ostateczny termin, w którym dyrektor szkoły musi przekazać organowi prowadzącemu arkusz organizacyjny się nie zmienia, arkusz trzeba wcześniej przedstawić do zaopiniowania organizacji związkowej. 
 

Dyrektor nie może odmówić nauczycielowi skierowania do lekarza medycyny pracy>>

Więcej czasu na zaopiniowanie arkusza będzie miała zarówno organizacja związkowa, jak i kurator.

Opinia zakładowych organizacji związkowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny wydawana będzie w terminie 10 dni roboczych - obecnie mają na to 10 dni, bez doprecyzowania, że chodzi o dni robocze.

Podobna zmiana dotyczy terminów  opiniowania wprowadzonych zmian - obecnie organizacja i organ sprawujący nadzór pedagogiczny mają na to cztery dni, po zmianach natomiast będzie to pięć dni roboczych.

Terminy opiniowania arkusza organizacyjnego szkoły:

- Do 19 kwietnia - organizacja związkowa opiniuje arkusz (po wejściu w życie rozporządzenia będzie miała na to 10 dni roboczych);
- Do 21 kwietnia - dyrektor przedstawia arkusz organowi prowadzącemu szkołę lub przedszkole;
- Do 15 maja - arkusz zatwierdza organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
- Do 25 maja - arkusz zatwierdza organ prowadzący.

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września:
1) opinie są wydawane w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zmian;
2) organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.