W odniesieniu do nauczycieli przedszkoli (jak też innych form przedszkolnych) prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, przepisy Karty Nauczyciela dotyczące czasu pracy nauczycieli nie będą miały zastosowanie, w związku z treścią art. 91b ust. 2 i 2a KN. Zatem zastosowanie mają normy Kodeksu pracy. W ramach czasu pracy regulowanego na podstawie Kodeksu pracy, obowiązujące są dobowe i tygodniowe normy czasu pracy, wymiar czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, jak również okresy odpoczynku – wskazane w treści tejże ustawy (Dział VI Kodeksu pracy).
W związku z tym podstawową regulacją jaka będzie miała zastosowanie, jest art. 129 § 1 k.p., który stwierdza, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
Oczywiście regulacja art. 129 § 1 k. p. wyznacza maksymalny wymiar czasu pracy. Pod pojęciem tym rozumie się maksymalny wymiar godzin, który pracodawca zgodnie z prawem może powierzyć pracownikowi do realizacji w poszczególnych dniach lub w okresie rozliczeniowym.
Nie oznacza to jednak tego, że czas pracy nauczycieli przedszkoli prywatnych nie może być krótszy – tak w odniesieniu do tygodniowej, jak i dobowej normy czasu pracy. To strony stosunku pracy, w związku z konsensualnym charakterem stosunku pracy, ustalają autonomicznie, w jakim wymiarze pracownik będzie pozostawał w dyspozycji pracodawcy.
Okresem rozliczeniowym jest okres, na który planuje się liczbę godzin i dni pracy w granicach obowiązującego pracownika dobowego i tygodniowego wymiaru czasu pracy, a także okres, po upływie którego dokonuje się rozliczenia czasu pracy tego pracownika.
Na podstawie art. 130 k.p. obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oblicza się mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Podobnie każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Polecamy: Pracownik punktu przedszkolnego łatwiej uzyska stopień nauczyciela kontraktowego