Proszę o wyjaśnienie, czy w sytuacji, gdy nauczyciel zawieszony w wykonywaniu obowiązków na podstawie art. 83 ust. 1a KN został ukarany karą nagany z ostrzeżeniem, następnie złożył odwołanie od ww. orzeczenia powinien zostać odwieszony w momencie wydania orzeczenia w I instancji, czy z odwieszeniem należy zaczekać do orzeczenia organu odwoławczego?
Nadmieniam, iż odwołanie złożył tylko nauczyciel, natomiast dyrektor szkoły zrezygnował z takiego prawa tym samym akceptując karę wskazana w orzeczeniu organu I instancji.


Art. 83 ust. 1a Karty Nauczyciela przewiduje obligatoryjne zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka. Zgodnie z art. 83 ust. 3 tej ustawy zawieszenie to nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba, ze przeciwko nauczycielowi toczy się jeszcze postępowanie wyjaśniające, w związku z którym nastąpiło zawieszenie. W mojej ocenie należałoby zatem uznać, iż dopóki postępowanie wyjaśniające, w związku z którym nastąpiło zawieszenie nie zakończy się prawomocnym orzeczeniem nauczyciel jest do dnia uprawomocnienia się tego orzeczenia zawieszony w pełnieniu swoich służbowych obowiązków.


Jeżeli zatem nauczyciel złożył odwołanie od orzeczenia w sprawie dyscyplinarnej, to zawieszenie takie powinno trwać do dnia wydania prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 77 ust. 2, chyba, że strona złoży od prawomocnego orzeczenia odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem (art. 77 ust. 5 Karty Nauczyciela). Orzeczenie sądu apelacyjnego w tej sprawie jest ostateczne. Jeżeli zatem nauczyciel złoży odwołanie do sądu to do dnia jego uprawomocnienia się nauczyciel powinien być zawieszony w pełnieniu swoich obowiązków.