Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587) dostosowuje przepisy do zreformowanego szkolnictwa oraz nowych wymogów kwalifikacyjnych wobec dyrektorów szkół.
Do listy dokumentów wymaganych od kandydata startującego w konkursie na dyrektora szkoły dodano oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Cudzoziemiec starający się o kierownicze stanowisko w szkole przedstawi dodatkowo dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. Nie trzeba będzie natomiast składać oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - jak podkreśla ustawodawca - podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w konkursie.