Weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych (Dz. U. poz. 1356). Dostosowuje przepisy do zmian wprowadzonych marcową nowelizacją ustawy o systemie oświaty.
Nie zmienią się wymogi dotyczące stażu kandydata na dyrektora (nadal będzie to co najmniej pięć lat pracy na stanowisku pedagogicznym). Jako dodatkowe rozporządzenie wskazuje natomiast dwa wymagania, dotyczące: znajomości regulacji prawnych z zakresu prawa oświatowego, zamówień publicznych i finansów publicznych oraz wymóg biegłej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

Co nas czeka we wrześniu? - kalendarium zmian w prawie oświatowym 2015/2016>>

Praktyczne porady na temat stosowania przepisów uzyskać będzie można podczas organizowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer jesiennych konferencji oświatowych: XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów  Szkół i Przedszkoli, która odbędzie się w ramach Kongresu Edukacja i Rozwój>>