Jego projekt resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych. Akt prawny określi warunki uzyskiwania przez nauczycieli poszczególnych ocen. Ocena wyróżniająca może być przyznana nauczycielowi spełniającemu wszystkie kryteria oceny pracy, określone dlatego stopnia awansu zawodowego, na najwyższym poziomie. Nauczyciel dyplomowany aby otrzymać najwyższą oceną musi spełnić wszystkie kryteria dla niego przewidziane na najwyższym poziomie.

Zlikwidowane dodatki sfinansują podwyżki dla nauczycieli?>>

W rozporządzeniu znajdzie się również przepis stanowiący, że w przypadku otrzymania przez nauczyciela choć jednej negatywnej opinii rady rodziców, opiekuna stażu (innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, opiekuna naukowo-dydaktycznego), samorządu uczniowskiego czy doradcy metodycznego, nie może on otrzymać oceny wyróżniającej.

Dodatek dla nauczycieli dyplomowanych będzie niekonstytucyjny?>>