Jakie zmiany czekają nas w nowym roku szkolnym 2013/2014

Jak co roku, tak i ten rok szkolny 2013/2014, który rozpocznie się już w poniedziałek 2 września przyniesie zmiany, z którymi będzie się musiało zmierzyć i zarazem wdrożyć środowisko oświatowe.

Przede wszystkim reforma dotyczyć będzie już po raz drugi szkół ponadgimnazjalnych, w których od dwóch lat następuje wdrażanie zmian programowych i organizacyjnych.

Jak podaje MEN "ich celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz lepsze przygotowanie młodzieży do życia we współczesnym społeczeństwie poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych, zróżnicowanie form kształcenia ogólnego i zawodowego oraz dostosowanie ich do zmian zachodzących na rynku pracy".

Od 1 września 2013 r. nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego będzie obowiązywać w klasach I i II szkół ponadgimnazjalnych, co ma zagwarantować, że równolegle ze zwiększeniem roli nauczania przedmiotów na poziomie rozszerzonym zostanie zachowana równowaga pomiędzy nauczaniem przedmiotów ścisłych i humanistycznych.

Dzięki reformie podstawy programowej uczeń będzie mógł lepiej rozwijać swoje indywidualne zainteresowania, jak i dokładniej przygotować się do egzaminu maturalnego i przyszłej nauki na studiach.

Na nowy rok szkolny Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas określiła podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa z zakresu nadzoru pedagogicznego wśród, których wskazała:

- wpieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego,

- podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,

- działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów,

- kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

W roku szkolnym 2013/2014 monitorowaniu zostanie poddany proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach oraz wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

Ponadto, wraz z nadchodzącym rokiem szkolnym zaczynają obowiązywać nowe wymagania wobec szkół i placówek, których poziom spełniania wymagań jest ustalony w procesie ewaluacji zewnętrznej.

Nadal kontynuowane będą zmiany w zakresie wspomagania pracy szkół i placówek. Placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne jak i biblioteki pedagogiczne będą musiały podjąć szereg działań, przystosowujących ich pracę do nowych wymagań, które zaczną obowiązywać od 1 września 2016 r.

W roku szkolnym 2013/2014 pojawią się też nowe możliwości unowocześniania pracy i oferty szkół, dzięki nowym i udoskonalonym źródłom korzystania z interaktywnych materiałów edukacyjnych dla każdego etapu nauczania.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 30 sierpnia 2013 r.