Jakie ułatwienia są wprowadzone zmianą ustawy o systemie oświaty dotyczące zatrudniania specjalistów do kształcenia zawodowego?
Według mojej opinii ułatwienia wprowadzone zmianą ustawy o systemie oświaty dotyczące zatrudniania specjalistów do kształcenia zawodowego polegają na tym, że będzie można w szkole za zgodą organu prowadzącego zatrudnić osoby niebędące nauczycielami, które posiadają przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. Ponadto takim osobom będzie można ustalić wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego, a nie jak do tej pory, jak dla nauczyciela kontraktowego.
Zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być za zgodą kuratora oświaty zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Przepis ten w wyżej określonym brzmieniu obowiązywał i w kontekście zadanego pytania nie uległ zmianie. Zmieniło się natomiast brzmienie przepisu zawartego w art. 7 ust. 1b, który ma związek z zadanym pytaniem. Otóż zgodnie z art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) ust. 1b w art. 7 otrzymał następujące brzmienie: "Osobę, o której mowa w ust. 1a, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego". Powyższy przepis zaczął obowiązywać od 22 kwietnia 2009 r. Ponadto przez art. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw w art. 7 został dodany ust. 1d, który określa, że przepisy ust. 1a i 1b stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego. Przepis ten również zaczął obowiązywać od 22 kwietnia 2009 r.
Jak wynika z nowych przepisów ułatwienia wprowadzone zmianą ustawy o systemie oświaty dotyczące zatrudniania specjalistów do kształcenia zawodowego polegają na tym, że w uzasadnionych przypadkach będzie można w szkole za zgodą organu prowadzącego zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem, która posiada przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. Dodatkowym ułatwieniem dotyczącym zatrudniania specjalistów do kształcenia zawodowego jest fakt, że osobom niebędącym nauczycielami, które posiadają przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego, a nie jak do tej pory, jak dla nauczyciela kontraktowego.