Czy osoba, która ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania - specjalność "Handel Zagraniczny" i zdobyła tam tytuł magistra, w roku szkolnym 2009/2010 ukończyła 3-semestralne studia podyplomowe "Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne" (350 godzin 150 godzin praktyk) oraz "Kwalifikacyjne Pedagogiczne Studia Podyplomowe" (360 godzin 150 godzin praktyk) ma uprawnienia do nauczania zintegrowanego w klasach 1-3 w szkole podstawowej?
Według mojej opinii nauczycielka posiada kwalifikacje do nauczania klas I-III szkoły podstawowej.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) - dalej KN, szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) - dalej r.k.n. Jak wynika z § 4 r.k.n kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych posiada m.in. osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż zgodnym z nauczanym przedmiotem, lub którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych nie obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, ale wówczas dodatkowo musi ukończyć studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne. W związku z tym, że omawiana nauczyciela ukończyła studia magisterskie na kierunku innym niż zgodnym z rodzajem prowadzonych zajęć (handel zagraniczny), ale dodatkowo ukończyła studia podyplomowe "Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne" (w wymaganym wymiarze godzin) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, uważam że posiada wystarczające kwalifikacje do nauczania klas I-III szkoły podstawowej.

Krzysztof Lodziński