Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do prowadzenia lekcji pływania w ramach obowiązkowych zająć wychowania fizycznego?

Przepisy regulujące zasady bezpieczeństwa na krytych pływalniach nie są do końca jednoznaczne w tej kwestii. Wydaje się jednak, iż do samodzielnego prowadzenia zajęć nauki pływania organizowanych w ramach lekcji wychowania fizycznego uprawniony jest nauczyciel wychowania fizycznego legitymujący się tytułem instruktora pływania. Ze względu na specyfikę zajęć prowadzonych na basenie wskazane jest wystąpienie do właściwego kuratora oświaty o jednoznaczne potwierdzenie kwalifikacji danego nauczyciela do prowadzenia tego rodzaju zajęć.
Kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w danej szkole określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400). Rozporządzenie to nie wprowadza żadnych ograniczeń w zakresie możliwości prowadzenia zajęć na krytych pływalniach przez nauczycieli legitymujących się kwalifikacjami dającymi możliwość nauczania wychowania fizycznego. Jednakże ograniczenia takie wydają się wynikać z § 15 pkt 3 lit. c i d załącznika nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358). W myśl przedmiotowych przepisów grupa pływająca na pływalni krytej nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, zaś same zajęcia mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników. Wydaje się, iż w świetle tych rozwiązań prawnych, nauczyciel wychowania fizycznego do samodzielnego prowadzenia lekcji pływania na krytej pływalni powinien legitymować się tytułem instruktora pływania (przy założeniu, iż wymagana przepisami liczba ratowników zapewniana jest przez pływalnię, na której organizowane są lekcje). Zasady i tryb ich uzyskiwania tytułu instruktora pływania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz. U. Nr 71, poz. 738 z późn. zm.).


Łukasz Pater