Pytanie
Otrzymaliśmy wniosek o przyjęcie do Policealnego Studium Ekonomicznego od osoby, która jest z pochodzenia Ukrainką i ukończyła tamtejszą szkołę średnią.
Jakich dokumentów powinniśmy wymagać, aby przyjąć ww. do szkoły?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2012 r.
W myśl postanowień art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., zasady przyjmowania cudzoziemców do szkół są następujące:
a) osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach, a osoby podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach artystycznych oraz w placówkach, w tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących obywateli polskich;
b) osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych na warunkach dotyczących obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;
c) na warunkach dotyczących obywateli polskich korzystają z nauki w publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i publicznych placówkach:
- obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, posiadający prawo pobytu, a także członkowie ich rodzin, posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;
 • osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;
 • osoby, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoby posiadające ważną Kartę Polaka;
 • osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych;
 • osoby, którym nadano status uchodźcy oraz członkowie ich rodzin;
 • osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany;
 • osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin;
 • osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 • osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.);
 • członkowie rodzin osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
Osoby niebędące obywatelami polskimi, niewymienione powyżej, mogą korzystać z nauki w publicznych szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach publicznych:
 • jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania:
 • jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę, dyrektora szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki;
 • na warunkach odpłatności.
Szczegółowe kwestie dotyczące przyjmowania cudzoziemców do szkół określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr 57, poz. 361) - dalej r.p.o.n.o. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 r.p.o.n.o., cudzoziemiec może zostać przyjęty do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli:
 • legitymuje się świadectwem lub innym dokumentem stwierdzającym ukończenie za granicą szkoły (lub kolejnego etapu edukacji), który został uznany za równoważne polskiemu świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły publicznej lub świadectwu dojrzałości,
 • legitymuje się świadectwem, zaświadczeniem lub innym dokumentem wydanym przez szkołę za granicą, potwierdzającym uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który cudzoziemiec ukończył w szkole za granicą, oraz dokumentem potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca.
 • przedstawi zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym typie szkoły (jeżeli do podjęcia nauki w danym typie szkoły jest wymagane przedstawienie zaświadczenia lekarskiego).
Dodać należy, że jeśli cudzoziemiec nie może przedłożyć wskazanych powyżej dokumentów (tj. świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie szkoły za granicą), to zostaje przyjęty i zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor publicznej szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki z udziałem, w razie potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli. Ponadto, jeśli przyjęcie do szkoły odbywa się na podstawie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, egzaminu wstępnego, rozmowy kwalifikacyjnej lub postępowania rekrutacyjnego, to dyrektor publicznej szkoły przyjmuje cudzoziemca na podstawie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, egzaminu wstępnego, rozmowy kwalifikacyjnej lub postępowania rekrutacyjnego.
Stosownie do art. 93 u.s.o., świadectwa szkolne oraz świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równorzędne świadectwom ukończenia odpowiednich szkół publicznych i świadectwom dojrzałości, na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych, a jeśli brak jest odpowiednich umów międzynarodowych, to przedmiotowe świadectwa, uzyskane za granicą, mogą być uznane za równorzędne odpowiednim świadectwom polskim w drodze nostryfikacji.
Nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą dokonuje kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca - kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą - § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443).
Magdalena Sender