Jaki dzień jest dniem nabycia prawa do nagrody jubileuszowej i kiedy (z jakim dniem) należy ją wypłacić? Nauczycielka zatrudniona była w następujących okresach:
1. 20 listopada 1976 r.- 31 sierpnia 10989 r.,
2. 1 września 1989 r. - 31 sierpnia 1999 r.,
3. 18 listopada 1975 r.- 18 listopada 1976 r.,
4. 1 września 2009 r. - nadal.
Co to znaczy - dzień nabycia prawa do emerytury, czy jest to dzień upływu np. 25 lat pracy?
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową. Nagrody jubileuszowe przysługują wszystkim nauczycielom, objętym pełnym zakresem przepisów KN, bez względu na wymiar ich zatrudnienia. Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia, oraz inne okresy, które z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje po nabyciu przez nauczyciela prawa do nagrody. Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26 lutego 1990 r. (uchwała SN z dnia 26 lutego 1990 r., III PZP 57/89, OSNC 1990, nr 10- 11, poz. 125) pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w ostatnim dniu okresu pracy, uprawniającego do tej nagrody. Z kolei w uchwale SN z dnia 21 maja 1991 r. (uchwała SN z dnia 21 maja 1991 r., I PZP 16/91, OSNC 1992, nr 1, poz. 10), Sąd Najwyższy sprecyzował, że pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą, lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie. Za dzień nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, uznajemy dzień, który nazwą, albo datą poprzedza dzień, w którym pracownik podjął pracę, a który to dzień przypada odpowiednio po 20, 25, 30, 35 i 40 latach pracy.

Marta Handzlik