Jaką podstawę prawną należy wpisać w przypadku zatrudnienia pomocy nauczyciela w oddziale przedszkolnym w szkole?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Jaką podstawę prawną należy wpisać w przypadku zatrudnienia pomocy nauczyciela w oddziale przedszkolnym w szkole?

Odpowiedź:

Podstawę prawną zatrudnienia pomocy nauczyciela w ogólnodostępnym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej stanowi art. 39 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 14 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), w przedszkolu specjalnym dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się pomoc nauczyciela. Z przytoczonej regulacji wynika, że zatrudnienie pomocy nauczyciela jest obowiązkowe w przedszkolu specjalnym, jeżeli dzieci, które się w nim uczą, posiadają ww. schorzenia lub niepełnosprawność.

W ogólnodostępnym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie ma obowiązku zatrudniania pomocy nauczyciela. Nie oznacza to natomiast, że taki pracownik nie może zostać zatrudniony. Dyrektor szkoły w oparciu o art. 39 ust. 3 pkt 1 u.s.o. jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników niepedagogicznych, do których należy pomoc nauczyciela. Żaden przepis nie zawiera wyczerpującego wyliczenia stanowisk niepedagogicznych, na których mogą zostać zatrudnieni pracownicy do pracy w ogólnodostępnym oddziale przedszkolnym. W związku z tym dyrektor powinien kierować się z jednej strony potrzebami oddziału przedszkolnego oraz uczniów, z drugiej zaś możliwościami finansowymi – pomoc nauczyciela powinna zostać uwzględniona w arkuszu organizacyjnym, który zatwierdza organ prowadzący, zapewniający środki finansowe na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych. Zgodnie z załącznikiem nr 3 IV Tabela „Stanowiska, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę”, część H.V, poz. 9 pomoc nauczyciela to stanowisko pomocnicze i obsługi.

Reasumując, podstawę prawną zatrudnienia pomocy nauczyciela w ogólnodostępnym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej stanowi art. 39 ust. 3 pkt. 1 u.s.o.

Joanna Lesińska, autorka współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 10 września 2014 r.

Data publikacji: 11 września 2014 r.