Emerytowany nauczyciel od dwóch lat zatrudniony w naszej szkole z niemal rocznym opóźnieniem przedstawił nam dokumenty uprawniające go do nagrody jubileuszowej, które potwierdzają, że nagrodę za 30 lat pracy otrzymał w grudniu 2005 r.
Czy w tej sytuacji należy w chwili obecnej wypłacić mu nagrodę za 35 lat pracy?
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Nauczyciel jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do niej. W przypadku opisanym w pytaniu późniejsze dostarczenie przez nauczyciela dokumentów potwierdzających staż pracy uprawniający do nagrody wyższego rzędu nie wpływa na fakt, że nauczyciel, gdyby dostarczył dokumenty wcześniej, to już w przypadku pierwszej nagrody byłaby ona wyższa.
Wobec powyższego, skoro poprzednia nagroda została mu wypłacona w 2005 r., to obecnie należy mu wypłacić kolejną nagrodę, gdyż udokumentował do niej prawo. Roczne opóźnienie nie ma w tym przypadku znaczenia, gdyż pracownik nabył prawo do nagrody z chwilą upływu odpowiedniego okresu. Nie może jednak żądać od pracodawcy odsetek za nieterminowe wypłacenie nagrody, gdyż sam nie dopełnił obowiązku dostarczenia odpowiednich dokumentów.
 
Marta Handzlik