Nauczyciel dyplomowany w szkole podstawowej X był zatrudniony od 1 września 1999 r. do 31 sierpnia 2011 r. jako bibliotekarz w pełnym wymiarze etatu, czyli 30/30, a od 1 września 2011 r. zmniejszono mu etat na 1/2, czyli 15/30. Od 1 września 2011 r. przyjęto go do szkoły podstawowej Y na 1/2 etatu, czyli 15/30 bibliotekarza. Nauczyciel od 1 września 2011 r. jest zatrudniony w dwóch szkołach w nieprzekraczającym wymiarze zajęć.
Czy w takim przypadku szkoła podstawowa Y powinna wypłacić mu wysługę?
Jeśli tak to na podstawie jakiego dokumentu?

Ze szkoły podstawowej X nie otrzymał świadectwa pracy, gdyż nie zakończył tam pracy.
Dodatek za wysługę lat nauczyciel powinien otrzymać w każdej ze szkół. Okres poprzedniego zatrudnienia może zostać dowolnie udokumentowany przez nauczyciela.
 
Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat po przepracowaniu trzech lat. Dodatek przysługuje w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20%, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
W myśl § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) - dalej r.w.m.s.w., do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne okresy, podlegające wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze na podstawie odrębnych przepisów. Warto w tym miejscu podkreślić, iż przepisy nie wymagają, aby były to zakończone okresy zatrudnienia. Jeśli nauczyciel zatrudniony jest jednocześnie w kilku stosunkach pracy to do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia. Ponadto do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony (§ 7 ust. 2 r.w.m.s.w.). W takim przypadku okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy nauczyciel zatrudniony jest jednocześnie w kilku stosunkach pracy, ale w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć. Takiemu nauczycielowi w każdym stosunku pracy wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy dodatkowo wliczane do uprawnień pracowniczych (§ 7 ust. 2 i ust. 3 r.w.m.s.w.). Jak wynika z informacji przekazanych w pytaniu nauczyciel zatrudniony jest w wymiarze łącznie nie przekraczającym etat, co oznacza, iż dodatek za wysługę lat należy wypłacać mu z obu stosunków pracy.

Wszystkie okresy pracy pracownik musi odpowiednio udokumentować. Poprzednie okresy pracy zalicza się jedynie w przypadku, gdy praca ta była wykonywana na podstawie umowy o pracę. Obowiązujące przepisy nie określają obowiązkowej formy udokumentowania poprzednich okresów zatrudnienia. Ogólnie przyjętą formą dokumentowania poprzednich okresów zatrudnienia jest świadectwo pracy, jednakże przepisy dopuszczają możliwość przedstawienia pracodawcy również innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, § 1 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).
 
Agnieszka Kosiarz