Co powinien zrobić dyrektor szkoły w sytuacji gdy upłynęło 30 dni od chwili złożenia wniosku o dokonanie oceny przez organ prowadzący a ocena nie została dokonana?

Aktualna ocena pracy jest niezbędna podczas konkursu na stanowisko dyrektora i zwłoka z dokonaniem oceny może wynikać z chęci uniemożliwienia startu w konkursie.


Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Przepis ten stosuje się odpowiednio w odniesieniu do wniosku dyrektora szkoły.

Ponieważ w pytaniu użyto sformułowania dotyczącego przekroczenia terminu 30 dni można domniemać, że dotyczy to terminu ponownego ustalenia oceny pracy dyrektora. Jeśli tak jest, to w związku z przekroczeniem terminu dyrektorowi szkoły przysługuje złożenie skargi do kuratora oświaty, który jest organem właściwym do jej rozpatrzenia, podobnie jak w przypadku niedotrzymania terminu ustalonego ustawą.


Zgodnie z przepisem art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), praca nauczyciela podlega ocenie, a dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.

W przepisie art. 6a ust. 6 stwierdza się, że oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, a dalej - w przepisie ust. 7 - przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 (dotyczący okresu dokonania oceny) - stosuje się odpowiednio.

Sprawę terminu ponownego ustalenia oceny pracy dyrektora regulują przepisy § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1066 z późn. zm.), gdzie stwierdza się, że wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący szkołę zespół oceniający.

Sprawę organu właściwego do rozpatrzenia przez kuratora oświaty skargi dyrektora szkoły w sprawie przekroczenia terminu ponownego ustalenia oceny jego pracy reguluje przepis art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


Krzysztof Gawroński