Nauczycielka nie uzyskała akceptacji komisji na nauczyciela dyplomowanego. Od września 2009 r. rozpoczęła 9 - miesięczny uzupełniający staż. Od 1 października 2009 r. do 7 lutego 2010 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Od 8 lutego 2010 r. do 27 czerwca 2010 r. przebywała na urlopie macierzyńskim (20 tyg.). Od 28 czerwca 2010 r. do 11 lipca 2010 r. przebywała na dodatkowym urlopie macierzyńskim (2 tyg.). Od 12 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. przebywała na urlopie wypoczynkowym. Dnia 1 września 2010 r. nauczycielka wróciła do pracy.
Proszę mi pomóc w prawidłowym obliczeniu, kiedy skończy się jej 9 - miesięczny staż uzupełniający?
Czy obliczamy go od 12 lipca 2010 r., czy od 1 września 2010 r.? Kiedy przypadnie jego zakończenie?

Staż ulegnie przedłużeniu o okres nieobecności spowodowanej zwolnieniem lekarskim i urlopem macierzyńskim, od dnia 1 października 2009 r. do dnia 11 lipca 2010 r., tj. o 9 miesięcy i 11 dni. Urlop wypoczynkowy nie spowoduje przedłużenia stażu. Dodatkowy 9 -miesięczny staż, rozpoczęty 1 września 2009 r. powinien zakończyć się z dniem 31 maja 2010 r., po doliczeniu okresów nieobecności powodujących przedłużenie stażu, termin zakończenia stażu przypadnie na dzień 11 kwietnia 2011 r. Zgodnie bowiem z art. 9g ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji komisji kwalifikacyjnej może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu, na swój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.
Zgodnie natomiast z przepisem art. 9d ust. 5 KN w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok, nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Należy dodać, że za przebieg stażu, również za wyznaczenie terminu jego zakończenia odpowiada dyrektor szkoły. Należy również dodać, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, w tym również dotyczących terminu zakończenia stażu, wymagających rozstrzygnięcia prawnego można zawrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką. Ponieważ zgodnie z przepisami art. 9h ust. 1 pkt 1 KN nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły oraz powołane przez nie komisje – sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Jan Chojnacki