Organ stanowiąco - kontrolny jednostki samorządu terytorialnego podjął uchwałę o likwidacji szkoły w dniu 6 lipca 2009 r. Szkoła ta ma być zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2009 r. Ta uchwała o likwidacji była poprzedzona uchwałą o zamiarze likwidacji w stosownym terminie (6 miesięcy wcześniej).
Na podstawie jakich przepisów rozwiązać w tej sytuacji stosunek pracy w dyrektorem tej szkoły (nauczyciel mianowany, zatrudniony na podstawie mianowania), jaki okres wypowiedzenia zastosować, jaka odprawa mu się należy i ewentualnie jakie odszkodowanie?
Na wstępie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za samorządowe jednostki organizacyjne wobec kierowników tych jednostek, w tym wobec dyrektorów szkół, wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.
Dlatego też czynności związane z rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem mianowanym, pełniącym funkcję dyrektora szkoły wykonuje odpowiedni organ, o którym mowa powyżej.
W przypadku likwidacji szkoły publicznej do trybu rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem tej szkoły, który jest nauczycielem mianowanym stosuje się art. 20 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) - dalej KN, tak jak i do pozostałych nauczycieli. Przepisy prawa nie regulują bowiem innego trybu w stosunku do nauczycieli będących dyrektorami szkół. Oznacza to, że w razie całkowitej likwidacji szkoły z nauczycielem tym rozwiązuje się stosunek pracy z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu z zastrzeżeniem ust. 4 tego artykułu. Na podstawie art. 20 ust. 2 KN nauczycielowi temu przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Okres wypowiedzenia może być skrócony do 1 miesiąca, z tym że w takim wypadku nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się nauczycielowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.
Kwestią związaną z rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem pełniącym funkcję dyrektora szkoły jest jego odwołanie w formie odpowiedniego zarządzenia organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Magdalena Fota