Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie likwidacji jednej ze szkół podstawowych.
Uchwałę zaskarżyła matka jednego z rodziców ucznia uczęszczającego do zlikwidowanej szkoły. W jej ocenie przy podejmowaniu przez radę uchwały nie zostały zachowane procedury likwidacyjne wynikające z art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w kwestii skutecznego zawiadomienia każdego z rodziców/opiekunów prawnych uczniów.
Burmistrz wyjaśnił, iż ustawa nie określa formy zawiadomienia o likwidacji szkoły, a jedynie wymaga, by rodzice zostali o tym fakcie poinformowani.
W sprawie likwidacji szkół na terenie gminy odbyło się szereg spotkań konsultacyjnych z rodzicami uczniów i nauczycielami, a wiedza o planowanych zmianach w oświacie z uwagi na ich charakter społeczny i medialny była powszechnie znana.
WSA uznał skargę za niezasadną.
Sąd zwrócił uwagę, iż informacja o zamiarze przekształcenia szkoły powinna być informacją imiennie adresowaną do wszystkich poszczególnych rodziców, wyraźną i dającą możliwość zapoznania się z jej treścią.
Poinformowanie nie musi jednak nastąpić na piśmie.
Wystarczy udokumentowane powiadomienie osób obecnych na zebraniu oraz skierowanie pisemnych zawiadomień do pozostałych rodziców uczniów.
Dla celów dowodowych organ prowadzący powinien dołożyć starań, aby poświadczyć bądź dokonać doręczenia pism listami poleconymi, bądź dostarczyć innych dowodów należytego powiadomienia, np. listy obecności rodziców uczniów na zebraniu informacyjnym, wraz z protokołem (stenogramem) tego zebrania.
Sąd podkreślił, iż akta sprawy zawierają dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zawiadomienia - co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji - o zamiarze likwidacji szkoły wszystkich rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty.

Wyrok WSA w Krakowie z 8 marca 2016 r., sygn. akt III SA/Kr 1007/15

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów