MEN zmienia rozporządzenie związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu matur i egzaminów ósmoklasisty.

 

Matury i egzaminy ósmoklasisty przełożone. Możliwy termin: czerwiec>>

 

Dyrektor CKE zmieni harmonogram egzaminów

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.

 

 

 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie później niż 3 dni przed terminem danego egzaminu, musi potwierdzić powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych i w miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego oraz zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.

 

Nowe terminy rekrutacji

Zaproponowano, aby terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla młodzieży zostały ogłoszone przez Minister Edukacji Narodowej, natomiast terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej -przez właściwego kuratora oświaty. W przypadku kandydata  tówdo szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy nie będą mogli odbyć odpowiednich badań lekarskich lub psychologicznych przed przyjęciem do szkoły, a co za tym idzie nie będą mogli w tym terminie przedłożyć dyrektorowi szkoły odpowiedniego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzi ce tych kandydatów lub kandydaci pełnoletni zobowiązani będą do poinformowania o tym dyrektora szkoły

 

Wydłużone kadencje dyrektorów

Nie będą przeprowadzane konkursy na dyrektorów. Wprowadzone zostało rozwiązanie pozwalające na przedłużenie powierzonego stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty, wicedyrektora lub innej osoby – o jeden rok szkolny, tj. do 31 sierpnia 2021 r.

 

Przedłużono także czas na realizację praktyk zawodowych - mogą być realizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach (semestrach) programowo wyższych. Uczniowie ostatnich klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami, którzy po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uzyskają roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu za faktyczny okres realizacji nauki zawodu.