Chodzi tu o przypadki, gdy gmina przyjmie jednocześnie większą liczbę cudzoziemców, jako przykłady MEN podaje: repatriację, relokację, ewakuację lub przesiedlenie. W takich sytuacjach organ prowadzący będzie mógł wskazać inną szkołę niż ta, w której obwodzie zamieszkali uczniowie. Będzie to mogła być nawet placówka na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli organ prowadzący nie ma już miejsca w prowadzonych przez siebie szkołach. Poniesie natomiast koszty dowozu dzieci do szkoły.
Zmienią się także zasady organizowania lekcji polskiego dla cudzoziemców - zadanie to w przypadku cudzoziemców uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych będzie realizował powiat.