Dyrektor wpisze do arkusza organizacyjnego szczegółowe dane o zatrudnianych nauczycielach. W dokumencie znajdą się imiona, nazwiska, stopień awansu i liczba prowadzonych przez pedagogów zajęć.

Lepsza ochrona pracownicza
Taka zmiana znalazła się w projekcie nowelizacji rozporządzenia regulującego pracę szkół i przedszkoli. Według resortu edukacji taka zmiana przyczyni się do podwyższenia jakości ochrony pracowniczej.

- Większość arkuszy i tak zawierała już nazwiska nauczycieli, ale to zmiana na lepsze, bo zwiększa przejrzystość takich dokumentów - oceniał projekt Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Dzięki temu opiniując arkusz, będziemy wiedzieć, ile godzin przydzielono poszczególnym nauczycielom - podkreślał w rozmowie z portalem.

Uwagi do projektu zgłosił Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Zauważył, że taka zmiana może godzić w zasady ochrony danych osobowych, zwłaszcza w kontekście obowiązywania nowych przepisów RODO.

GIODO sceptyczny
"Rozwiązanie to mogłoby być dopuszczalne, o ile dane osobowe byłyby kuratorowi oraz związkom niezbędne" - podkreśla Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - "Taka konstrukcja przedmiotowych przepisów zasadą minimalizacji danych, o której mowa w RODO. Zakres pozyskiwanych danych musi być adekwatny i ograniczony do minimum niezbędnego dla realizacji wskazanego celu" - podkreślił GIODO w piśmie.

- Związki od dawna chciały, by do arkuszy wpisywane były dane personalne nauczycieli, ale dyrektorzy, stosując przepisy praw ochrony danych osobowych, odmawiali, powołując się na ograniczenia ustawowe. Arkusz jest jedynie narzędziem wspierającym działania szkoły i innych podmiotów, powinien więc zawierać tyle danych, na ile jednoznacznie pozwala przepis ustawowy - mówi Jarosław Feliński, prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych - Z Konstytucji RP wynika, że dane mogą być przetwarzane tylko w zakresie, na który pozwala ustawa, a określający cel przetwarzania musi być jednoznaczny - dodaje.

Podkreśla, że aby wszystko było zgodne z prawem, konieczna jest nowelizacja przepisów Prawa Oświatowego, które określają, jakie dane powinien zawierać arkusz organizacyjny szkoły.