Wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji.

Większość uczniów nie miało problemów z historią i zadaniem sprawdzającym umiejętność analizy i interpretacji źródła kartograficznego. Podczas sprawdzianu z matematyki mieli wykazać się umiejętnością odczytywania i interpretowania informacji przedstawionych za pomocą wykresów funkcji, a z biologii − sprawnością posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu genetyki.

Gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, rosyjskiego, francuskiego oraz hiszpańskiego na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań z zakresu rozumienia ze słuchu. Dla zdających język włoski najłatwiejsze okazały się zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, a dla uczniów przystępujących do egzaminu z języka niemieckiego – zadania sprawdzające znajomość środków językowych.

Wyniki w procentach

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 68 proc. możliwych punktów, a z matematyki - 52 proc.

Z historii i wiedzy o społeczeństwie otrzymali średni wynik 59 proc. punktów, a za zadania z przedmiotów przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii - 56 proc. punktów.

Ochrona danych osobowych w oświacie [PRZEDSPRZEDAŻ] Jarosław Feliński

Ochrona danych osobowych w oświacie


Średni wynik z egzaminu na poziomie podstawowym z języka angielskiego to 68 proc. punktów, z niemieckiego - 52 proc., z rosyjskiego - 61 proc., z francuskiego - 70 proc., z hiszpańskiego - 70 proc., z włoskiego - 59 proc.
Na poziomie rozszerzonym z angielskiego uzyskali średnio 52 proc. punktów, z niemieckiego - 42 proc., z rosyjskiego - 48 proc., z francuskiego - 78 proc., z hiszpańskiego - 78 proc., z włoskiego - 78 proc.

Z czym było gorzej

Gimnazjaliści słabiej opanowali m.in. zadanie sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej w części humanistycznej z języka polskiego. Z historii kłopot sprawiało zadanie dotyczące chronologii historycznej, a z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie na dowodzenie, które wymagało znajomości pojęcia mediany, a także samodzielnej analizy problemu i przedstawienia argumentacji matematycznej.

W trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym uczniom przystępującym do egzaminu z języka angielskiego, rosyjskiego oraz włoskiego największą trudność sprawiły zadania sprawdzające znajomość środków językowych.

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło około 344 tys. spośród około 351 tys. uczniów III klas gimnazjum, co według wyliczeń CKE stanowi ok. 98 proc. Odbył się od 18 do 20 kwietnia 2018 r., a dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili w tym terminie - 4, 5 i 6 czerwca.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 27 sierpnia br.