Uczeń LO przez dwa lata miał normalny tok nauczania. W klasie trzeciej, zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, realizował nauczanie indywidualne.
W którym miejscu w arkuszu ocen należy ten fakt odznaczyć?

W arkuszu ocen ucznia nie dokonuje się wpisów dotyczących indywidualnego nauczania realizowanego z uczniem z powodu choroby. Wpisy dokonywane w arkuszu dotyczą danych zawartych w księdze uczniów, w dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum bądź o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się również adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i jego odpisu, duplikatu świadectwa, o udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia.
Jednak indywidualny program lub tok nauki nie jest indywidualnym nauczaniem.
Z regulacji § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.) nie wynika, aby w arkuszu ocen ucznia zamieszczano informację dotyczącą indywidualnego nauczania prowadzonego z uczniem na podstawie orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Teresa Serafin