Gdzie należy zarejestrować szkolny związek sportowy?
Czy wystarczy rejestracja w starostwie?
Czy należy zarejestrować w KRS?
Jeżeli szkolny związek sportowy ma status stowarzyszenia, to kwestie dotyczące obowiązku jego rejestracji należy rozpatrywać na gruncie ustawy - z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 20 ustawy zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki (starostę), podając skład zarządu i adres siedziby jednostki, oraz doręczyć statut stowarzyszenia. Starosta rejestruje takie stowarzyszenie w prowadzonym przez siebie rejestrze.

Niezależnie od powyższego zgodnie z art. 17 ww. ustawy stowarzyszenie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wpisu uzyskuje ono osobowość prawną i może rozpocząć działalność (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych, które nie mają osobowości prawnej i uregulowane zostały w rozdziale 6 ustawy).

Postępowanie rejestracyjne jest szczegółowo uregulowane w rozdziale 2 ustawy "Tworzenie stowarzyszeń". Zgodnie z art. 12 komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy).

Sąd rejestrowy doręcza organowi nadzorującemu odpis wniosku o rejestrację wraz z załącznikami wymienionymi w art. 12. Organ ten ma prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia, a także przystąpić, za zgodą sądu, do postępowania jako zainteresowany (art. 13 ust. 2 ustawy).

Sąd rejestrowy odmawia zarejestrowania stowarzyszenia, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w ustawie (art. 14 ustawy).

Po stwierdzeniu, że statut stowarzyszenia jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą - sąd rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia.(art. 16).