Centrum Edukacji Artystycznej to specjalistyczna jednostka nadzoru, której minister kultury powierzy prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół artystycznych. W rozporządzeniu znalazł się również przepis cedujący na CEA prawo do wydawana decyzji odmawiających wpisu do ewidencji oraz ws. wykreślania z niej podmiotu. Ma to poprawić skuteczność nadzoru nad szkołami artystycznymi.
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół artystycznych (Dz. U. poz. 977) wejdzie w życie 29 lipca 2015 r.

Są już nowe wzory świadectw dla szkół artystycznych>>