Nauczyciel kontraktowy zatrudniony od 1 września 2007 r. na czas nieokreślony. Od dnia 14 kwietnia 2010 r. do dnia 18 listopada 2010 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży, następnie od 19 listopada 2010 r. do 21 kwietnia 2011 r. na urlopie macierzyńskim. Od 22 kwietnia 2011 r. do 2 czerwca 2011 r. został udzielony nauczycielowi urlop wypoczynkowy uzupełniający za rok 2010. Od 3 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r. został udzielony ww. osobie urlop wychowawczy. W dniu 10 lipca 2013 r. nauczycielka złożyła wniosek o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron z dniem 31 sierpnia 2013 r.
Czy należy nauczycielowi wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za 2011 r.?
Jeśli tak, to czy należy wypłacić ekwiwalent za 56 dni?

Nauczycielce przysługuje z dniem rozwiązania stosunku pracy ekwiwalent za 8 tygodni urlopu wypoczynkowego.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w okresie ferii w wymiarze ich trwania. Natomiast urlopy wychowawcze nauczycieli zostały uregulowane w KN. Urlop wychowawczy udziela się nauczycielowi w takim terminie, aby dzień zakończenia urlopu wychowawczego przypadał na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia danego roku. W takiej sytuacji termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela - odpowiedniemu przedłużeniu (art. 67a ust. 3 KN). Jedynie w przypadku, gdy nauczyciel nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego, (do którego nabył prawo) w okresie ferii letnich lub zimowych w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego, termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na koniec zajęć szkolnych (art. 67c ust. 2 KN). Jak wynika z treści pytania w dniu 1 stycznia 2011 r. nauczycielka przebywała w zatrudnieniu (i nie był to okres urlopu wychowawczego), a zatem nabyła prawo do urlopu wypoczynkowego za 2011 r. Odpowiednio zatem urlop wychowawczy powinien zostać udzielony do dnia poprzedzającego ferie letnie w 2013 r. Natomiast za 2012 r. i 2013 r. nauczycielka nie nabyła prawa do urlopu wypoczynkowego bowiem przebywała na urlopie wychowawczym. Jeśli zatem urlop wychowawczy nie został udzielony nauczycielce w 2013 r. do dnia poprzedzającego ferie letnie to odpowiednio z dniem rozwiązania stosunku pracy należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w wymiarze do 8 tygodni (56 dni) - art. 64 ust. 2 KN. Odpowiednio zatem nauczycielce należy wypłacić ekwiwalent pieniężny za 8 tygodni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w naturze.