Czy postępowanie egzekucyjne dotyczące obowiązku szkolnego jest związane z kalendarzem roku szkolnego, tzn. czy organ prowadzący słusznie twierdzi, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego jest bezprzedmiotowe z uwagi na krótki czas do zakończenia roku szkolnego?
Absencja dotyczyła maja i czerwca. Wniosek o wszczęcie postępowania wysłano do gminy w dniu 14 czerwca.
 
Odpowiedź:
W mojej opinii argumentacja organu prowadzącego jest słuszna. Postępowanie egzekucyjne stosuje się w przypadkach uchylania się zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków. Środkiem przymuszającym dla wyegzekwowania realizacji obowiązku szkolnego jest grzywna. Ma ona zapewnić wyegzekwowanie od rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, rodzicielskich obowiązków związanych z uczęszczaniem ucznia do szkoły. Celem postępowania egzekucyjnego nie jest wyrządzenie zobowiązanemu dolegliwości, ale zapewnienie wykonania ciążącego na nim obowiązku. W związku z faktem, iż zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013 ustalono na 28 czerwca 2013 r., zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) pozostaje mniej niż 14 dni na wdrożenie procedury. Egzekucja administracyjna nie jest związana z kalendarzem roku szkolnego, ale w przypadku niespełniania obowiązku szkolnego, chodzi o przymuszenie rodziców, by zadbali o uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne.
 
Polecamy publikację "Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki">>