Test z wiedzy przyrodniczej był pierwszym z dwu, jakie składają się na egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, do którego uczniowie III klas gimnazjów przystąpili w czwartek po godzinie 9. Zawierał zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii. Na rozwiązanie ich mieli 60 minut (dyslektycy mogli rozwiązywać je 20 minut dłużej).

Po przerwie gimnazjaliści przystąpili do rozwiązywania zadań z matematyki.

Arkusz testu z wiedzy przyrodniczej Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już na swojej stronie internetowej. Test z matematyki ma opublikować także w czwartek.

W arkuszu egzaminacyjnym z wiedzy przyrodniczej gimnazjaliści mieli do rozwiązania 25 zadań. Wszystkie były zamknięte - uczeń musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych w arkuszu.

W zadaniach z biologii pytano m.in. o wpływ temperatury na natężenie fotosyntezy, wpływ środków owadobójczych na ekosystem, mechanizm działania surowicy odpornościowej w szczepieniu ochronnym, budowę tkanki nabłonkowej i jej przystosowanie do pełnienia funkcji ochronnej.

Z kolei w jednym z zadań z chemii - ilustrowanym fragmentem układu okresowego pierwiastków - uczniowie mając podane właściwości pierwiastków tworzących daną sól mieli wskazać wzór ją opisujący. W innym zadaniu - zilustrowanym wykresem - gimnazjaliści mieli odpowiedzieć jak wygląda zależność rozpuszczalności sacharozy w wodzie od temperatury. W jeszcze innym zadaniu musieli wybrać taką metodę rozcieńczania stężonego kwasu siarkowego wodą, by uniknąć poparzenia, oraz uzasadnić dlaczego właśnie ją wybrali.

Zdania z fizyki dotyczyły m.in. zależności między prędkością, drogą i czasem, właściwości magnesów, okresów drgań wahadła matematycznego. W jednym z zadań w tej grupie pytano, dlaczego umieszczenie elementu grzejnego w czajniku elektrycznym blisko jego dna jest korzystne dla szybkiego i ekonomicznego grzania wody.

W jednym z zadań z geografii - zilustrowanym mapą konturową, na której zaznaczono miejsca występowania surowców mineralnych w pasie wyżyn i kotlin podkarpackich - gimnazjaliści mieli odpowiedzieć, produkcja czego rozwinęła się na Wyżynie Lubelskiej i Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej. Mieli zdecydować czy chodzi o koks, cement, kwas siarkowy czy olej napędowy.

Inne zadania z geografii dotyczyły m.in. intensywności procesów wietrzenia w różnych warunkach klimatycznych, zagadnień urbanistycznych. Uczniowie musieli także wykazać się umiejętnością posługiwania się współrzędnymi geograficznymi. (PAP)

dsr/ malk/