W szkole obowiązuje dziennik papierowy. Równocześnie prowadzimy dziennik elektroniczny i każdy nauczyciel, dziecko i rodzic ma do dziennika elektronicznego dostęp. Przed Świętami Bożego Narodzenia zaginął w szkole z pokoju nauczycielskiego dziennik papierowy klasy szóstej. Niebawem rozpoczyna się klasyfikacja. Jakie czynności powinien podjąć dyrektor szkoły w związku z tym faktem, jeśli dziennik nie znajdzie się po Świętach?
Czy powinien zwołać zebranie rady pedagogicznej?
Czy można podjąć uchwałę o rekonstrukcji dziennika papierowego na podstawie dziennika elektronicznego?
Czy dyrektor sam decyduje o tych procedurach?
Czy uzgadnia to z radą pedagogiczną podczas zebrania?

 
Odpowiedź
Procedurę odtwarzania dokumentacji nauczania, w tym również dziennika lekcyjnego, określa § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – dalej r.d.p.n.
 
Uzasadnienie
Stosownie do § 24 ust. 1 r.d.p.n. dyrektor szkoły zarządzeniem powołuje komisję w celu odtworzenia zapisów dziennika lekcyjnego. Skład komisji ustala dyrektor szkoły, mogą w niej uczestniczyć np. wychowawca klasy, której dziennik zginął, pedagog szkolny, wicedyrektor szkoły lub inna osoba zajmująca stanowisko kierownicze oraz wszyscy nauczyciele uczący w danym zespole klasowym.Członkowie komisji odtwarzają dziennik lekcyjny na podstawie istniejącej w szkole dokumentacji, w przypadku opisanym w pytaniu na podstawie zapisów w funkcjonującym w szkole dzienniku elektronicznym. Praca komisji podsumowana zostaje w protokole zawierającym skład komisji, termin rozpoczęcia i zakończenia prac komisji, opis odtwarzanej dokumentacji przebiegu nauczania oraz podstawę, na jakiej dokonano jej odtworzenia. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji (§ 24 ust. 3 r.d.p.n.).
Na podstawie § 24 ust. 1 r.d.p.n. niezwłocznie po zakończeniu prac komisji dyrektor szkoły zawiadamia na piśmie kuratora oświaty i organ prowadzący szkołę.

Organ prowadzący nie może bez powodu sprawdzić dokumentacji szkolnej>>