Pierwszeństwo dla nauczycieli z ograniczonym etatem
Resort edukacji zauważył, że prawo nie zobowiązuje dyrektora szkoły do zwiększenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela, któremu uprzednio ograniczony został wymiar zatrudnienia. Dlatego też nowela wprowadzi nowy przepis stanowiący, że w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela, któremu ograniczono wymiar zatrudnienia, pracy w wymiarze wyższym niż wynikający z tego ograniczenia, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, dyrektor szkoły ma obowiązek w pierwszej kolejności zwiększenia wymiaru zatrudnienia tego nauczyciela. Warunkiem będzie posiadanie przez nauczyciela odpowiednich kwalifikacji,

Koniec z przenoszeniem bez zgody nauczyciela
Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych uchyli także przepis pozwalający na przeniesienie nauczyciela bez jego zgody.
"Powyższe uregulowanie w obecnych realiach utraciło swój pierwotny cel. W sytuacji, kiedy nie występują trudności z zapewnieniem w szkołach obsady na stanowiskach nauczycieli nie jest zasadne przenoszenie nauczycieli do pracy bez ich zgody." - podkreśla resort w uzasadnieniu. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania w dalszym ciągu będzie natomiast mógł zostać przeniesiony na inne stanowisko lub do innej szkoły, na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą.

Gimnazja w Polsce: efekty edukacyjne, finanse, organizacja
Antoni Jeżowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł