Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu dotyczącego powołania w szkole podstawowej rady szkoły. Obecnie w szkole funkcjonuje rada rodziców, która chce zwrócić się z wnioskiem do dyrektora szkoły o powołanie rady szkoły zgodnie z art. 51 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o.
Czy dyrektor lub rada pedagogiczna może nie zgodzić się na powołanie rady szkoły?
Co ze zmianami w statucie szkoły przygotowującymi działanie rady szkoły?
Obecnie statut nie obejmuje działalności rady szkoły, tylko radę rodziców.
Czy w takim razie najpierw rada pedagogiczna musi zmienić statut szkoły, żeby można było założyć radę szkoły?


Wniosek rady rodziców o utworzenie rady szkoły lub placówki jest równoznaczny z jej powstaniem i niezależny od decyzji innych organów szkoły, ponieważ stosownie do art. 51 ust. 9 u.s.o. powstanie rady szkoły organizuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców.
 
Uzasadnienie
Rada szkoły jest społecznym organem, który współzarządza szkołą, uczestnicząc w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw wewnętrznych szkoły. W szkole rada szkoły jest platformą współdziałania organów szkoły - rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Może ona funkcjonować w szkole zgodnie z art. 50 ust. 1 u.s.o., choć jej tworzenie nie jest obligatoryjne.

Ocena pracy nauczyciela również z inicjatywy rady pedagogicznej>>

Jednak w art. 51 ust. 9 u.s.o. określono, iż powstanie rady szkoły organizuje dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców. Ustawodawca nie uzależnił powstania rady szkoły od zgody innych organów szkoły.
Stosownie do art. 60 ust. 1 pkt 3 u.s.o. w statucie szkoły powinny znaleźć się zapisy dotyczące rady szkoły jako organu szkoły określające w szczególności skład, sposób działania oraz kompetencje rady szkoły. Zatem utworzenie rady szkoły związane jest z wprowadzeniem odpowiednich zmian w statucie, gdyż zapisy ustawowe regulujące powstanie rady szkoły dotyczą powołania rady po raz pierwszy w szkole.

Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii Meritum
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł