W trakcie urlopu nauczyciel ma prawo comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych. Jednak w przypadku stwierdzenia, że nauczyciel podjął inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje go z urlopu i określa termin, w którym ma on obowiązek powrócić do pracy.

Według orzecznictwa przytoczonego przez gazetę, urlopu dla poratowania zdrowia nie udziela się nauczycielowi, którego nieobecność w pracy wynosiła więcej niż 182 dni. W takim przypadku zamiast udzielić nauczycielowi urlopu, dyrektor szkoły może rozwiązać z nim stosunek pracy. Więcej>>