Rząd dofinansuje zakup podręczników m.in. uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, którzy chodzą do szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Jak co roku rząd pokryje część wydatków na podręczniki dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Nowością jest, że o pomoc będą się też mogli starać uczniowie drugich klas gimnazjum. O pomoc nie będą mogli się już starać pierwszoklasiści z gimnazjum. Resort edukacji wyjaśnia, że będą mogli kupić książki na rynku wtórnym. Ponadto z przygotowanego przez MEN projektu rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku wynika, że wsparcie pierwszy raz otrzymają słabowidzący, niesłyszący, lekko upośledzeni umysłowo oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeśli którąś z nich jest jedna z wcześniej wymienionych dysfunkcji.
O przyznaniu dofinansowania będzie też decydować kryterium dochodowe. Otrzymają je ci, których dochód w rodzinie na jednego członka nie przekracza 351 zł netto miesięcznie. Warunek ten nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych. Muszą przedstawić orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W tym roku, tak jak w ubiegłym, pomoc może być udzielona także uczniom niespełniającym kryterium dochodowego, gdy pochodzą z rodziny, w której występują m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie czy niepełnosprawność.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 19.03.2010 r.