Czy nauczycielowi zatrudnionemu na dwie umowy należy się trzynastka?
Pedagog szkolny ma jedną umowę na czas nieokreślony od 2008 r., a drugą umowę jako nauczyciel wspomagający od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r.
Czy temu nauczycielowi należy się trzynastka za tę drugą umowę jako nauczyciel wspomagający?


Odpowiedź
Wynagrodzenie wypłacone na stanowisku nauczyciela wspomagającego powinno zostać uwzględnione w podstawie trzynastki, jeśli zatrudnia go ta sama jednostka oświatowa, w której pracuje jako pedagog szkolny.
Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - dalej u.d.w.r. poprzez odesłanie zawarte w art. 48 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN. Warunkiem nabycia prawa do "trzynastki" w pełnej wysokości jest efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego (art. 2 ust. 1 u.d.w.r.). Jeśli zaś pracownik (nauczyciel) nie przepracuje pełnego roku, należy się mu "trzynastka" w proporcjonalnej wysokości, ale tylko jeśli pracownik przepracował w tym roku co najmniej 6 miesięcy (art. 2 ust. 2 u.d.w.r.). Ponieważ przepisy nie przewidują konieczności nieprzerwanego przepracowania okresu 6 miesięcy, na potrzeby obliczenia okresu uprawniającego do "trzynastki" przyjmuje się, że jeden miesiąc liczy 30 dni, a rok 365 dni, bez względu na ich faktyczne kalendarzowe trwanie - art. 114 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - dalej k.c. Oznacza to, że do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez pracownika pedagogicznego konieczne jest efektywne przepracowanie co najmniej 180 dni w danym roku kalendarzowym.

Przy wyliczaniu trzynastki nie ma znaczenia, kiedy wypłacono dodatek uzupełniający>>

Wyjątkowo zatrudnienie z dniem 1 września, czyli zgodnie z organizacją pracy w szkole, uprawnia nauczyciela do "trzynastki", ponieważ art. 2 ust. 3 pkt 1 u.d.w.r. stanowi, że w takim przypadku nie jest wymagane przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego. Zgodnie ze stanowiskiem MEN z dnia 13 marca 2012 r., zatrudnienie zgodnie z organizacją pracy szkoły oznacza pracę od dnia 1 września, czyli od początku roku szkolnego, z uwzględnieniem dopuszczonej przepisami możliwości rozpoczęcia zajęć w innym terminie (www.samorzad.pap.pl). W opinii MEN gdyby ustawodawca zamierzał przyznać prawo do wynagrodzenia rocznego każdemu nauczycielowi niezależnie od tego, z jaką datą został zatrudniony, to nie wpisywałby w art. 2 ust. 3 pkt 1 u.d.w.r. warunku nawiązania stosunku pracy zgodnie z organizacją pracy szkoły, a po prostu ustaliłby, że przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem.
W związku z powyższym zatrudnienie nauczyciela wspomagającego od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2016 r. nie uprawnia do trzynastki, jeśli umowę o pracę zawarł z innym pracodawcą, ponieważ ani zatrudnienie nie trwało 180 dni, ani nie nastąpiło z początkiem roku szkolnego. Jeżeli natomiast jest nauczycielem wspomagającym w tej samej jednostce oświatowej, która go zatrudnia na stanowisku pedagoga szkolnego, wątpliwości budzi zawarcie dodatkowej umowy o pracę w sytuacji wykonywania pracy tego samego rodzaju – pracy nauczycielskiej, mimo zajmowania stanowisk nauczycielskich z różnym wymiarem pensum. Zasadą jest pozostawanie w jednym stosunku pracy z tym samym pracodawcą (zob. wyrok SN z dnia 13 marca 1997 r., I PKN 43/97). Z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy. W związku z tym bezpodstawne zawarcie dodatkowej umowy o pracę nie powinno pozbawiać nauczyciela uprawnień pracowniczych. Wynagrodzenie wypłacone na stanowisku nauczyciela wspomagającego powinno zostać uwzględnione w podstawie trzynastki (art. 4 ust. 1 u.d.w.r.).

Wynagrodzenie za wyjazd służbowy wlicza się do podstawy trzynastki>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów