Czy nauczycielowi placówki nieferyjnej, który do końca maja 2017 r. miał dodatek za opiekuna stażu, należy wypłacić wynagrodzenie urlopowe za czerwiec, lipiec i sierpień?
Do kiedy liczy się okres roku szkolnego? Do końca sierpnia?


Odpowiedź:
Dodatek funkcyjny wicedyrektora stanowił składnik wynagrodzenia urlopowego jedynie w czerwcu, natomiast nie jest uwzględniany w wynagrodzeniu należnym w lipcu i w sierpniu. Dodatek funkcyjny dla nauczyciela będącego opiekunem stażu do maja nie jest wliczany do wynagrodzenia urlopowego wypłacanego w okresie ferii letnich.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) – dalej KN za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. W oparciu o § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.06.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 71, poz. 737 ze zm.) – dalej r.w.e.p.n. składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek – w tym dodatek funkcyjny – uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu. Jeśli natomiast w danym miesiącu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego nie przysługuje już konkretny składnik wynagrodzenia, nie jest on wliczany do wynagrodzenia urlopowego. W związku z tym w przypadku, gdy wicedyrektor rozpoczął urlop w czerwcu, czyli w miesiącu, w którym jeszcze był uprawniony do dodatku funkcyjnego, dodatek ten jest wliczany do podstawy wynagrodzenia urlopowego na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 2 ust. 1 r.w.e.p.n. Natomiast dodatek funkcyjny wypłacany nauczycielowi, który tylko do maja włącznie pełnił funkcję opiekuna stażu, ze względu na treść przepisów art. 67 ust. 1 KN oraz § 2 ust. 1 r.w.e.p.n., nie stanowi składnika wynagrodzenia urlopowego należnego w miesiącach czerwiec–sierpień, skoro w tych miesiącach nie miał już powierzonej ww. funkcji.

 

Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym
Lidia Marciniak (red. merytoryczny) , Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł