Jak wynika z cyt. wyżej przepisu Karty Nauczyciela, warunki przyznawania dodatku pozostawiono organom prowadzącym szkoły. To od ich woli będzie zależała ich wysokość oraz kryteria przyznawania. Wysokość może być uzależniona np. od stopnia awansu zawodowego, wyników pracy dotychczasowej, liczby podejmowanych inicjatyw ważnych dla życia szkoły i środowiska pedagogicznego i uczniowskiego itp.

Ogólne warunki przyznawania dodatku określa § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Są to:
1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym,
2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze,
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 K.N, tj. w realizację i wykonywanie:
- zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
- innych czynności i zajęć wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów (np. koła zainteresowań, kluby, zajęcia wyrównawcze i wspomagające, organizacja imprez),
- zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do lekcji, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym (np. uczęszczanie na kursy, studia podyplomowe, konferencje i szkolenia),
5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,
6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

O tym, kto może przyznawać ów dodatek decyduje także regulamin wynagradzania nauczycieli wydany przez organ prowadzący. W praktyce uznać należy, że kompetencja do przyznawania takiego dodatku powinna leżeć w gestii dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.