Liczy się treść statutu
Przepisy dotyczące wynagradzania nauczycieli są tak skonstruowane, że samo sprawowanie funkcji społecznego wicedyrektora co do zasady nie wiąże się z mocy prawa z podwyższeniem wynagrodzenia zasadniczego ani z przyznaniem dodatku funkcyjnego. Warto w tym miejscu pochylić się nad treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416) – dalej r.w.n. Zgodnie bowiem z § 5 pkt 1 tego rozporządzenia do otrzymania dodatku funkcyjnego uprawnieni są m.in. nauczyciele, którym powierzono inne niż dyrektor czy zastępca stanowiska kierownicze przewidziane w statucie placówki. W kontekście tego przepisu jest ważne, jakie stanowiska kierownicze tworzy statut szkoły, ponieważ jedynie osoby zajmujące stanowiska kierownicze określone w statucie są uprawnione do otrzymania dodatku funkcyjnego. I choć rozwiązanie takie mogłoby się w pierwszej chwili wydawać niezasadne, to jest ono logiczne, gdyż statut stanowi swoistą konstytucję danej szkoły czy placówki. Można rozważać, czy dodatek funkcyjny byłby należny, jeżeli w statucie niewielkiej szkoły, w której nie ma podstaw do stworzenia stanowiska zastępcy dyrektora szkoły, określa się, że stanowiskiem kierowniczym jest stanowisko społecznego wicedyrektora szkoły wyznaczanego przez organ prowadzący na czas nieobecności dyrektora. W mojej ocenie nie ma przeszkód, aby przyjąć takie rozwiązanie.

Zobacz: WSA: gmina nie może określić, kiedy nauczyciel traci dodatek motywacyjny>>

Nieformalne zastępstwo nie uprawnia dodatku
Odmiennie sprawa się przedstawia w przypadku nauczyciela, który bywa wskazywany jako nieformalny zastępca zastępcy dyrektora oraz dyrektora w razie ich łącznej nieobecności albo niejako nieformalny zastępca pomagający faktycznie dyrektorowi szkoły. W takim przypadku z całą pewnością nie ma podstaw do uznania, że jest to stanowisko, które można by objąć zakresem przepisu § 5 ust. 1 r.w.n . Wówczas nie ma także podstaw do określenia w statucie, że jest to stanowisko kierownicze. Nie można wtedy przyznać dodatku funkcyjnego, a można – co najwyżej – uwzględnić zaangażowanie nauczyciela poprzez wysokość do-datku motywacyjnego.

Zobacz:
Pieczęć szkoły musi informować o zastępstwie>>

Społeczny wicedyrektor bez obowiązku realizacji godzin karcianych
Do przywilejów społecznego wicedyrektora zalicza się zwolnienie na podstawie art. 42 ust. 3a KN z tzw. godzin karcianych wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b KN . Natomiast zgodnie z art. 42 ust. 6 KN także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się od obowiązku realizacji zajęć w ramach pensum. Jednocześnie szczegółowe zasady i rozmiar udzielania obniżek wynikają z ustaleń organu prowadzącego uję-tych w formie uchwały rady gminy (miasta).

Jest to fragment artykułu Iwony Kobus - "Sytuacja prawna społecznego wicedyrektora", opublikowanego w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 7/2014>>