Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. poz. 1710) określa  zadania i tryb działania nowej komisji rozpatrującej wyniki matur. Kolegium będzie działać od przyszłego roku. O wpisaniu arbitra na listę arbitrów oraz o skreśleniu arbitra z tej listy, minister będzie powiadamiał zainteresowanego na piśmie. Listy arbitrów będą prowadzone według kolejności wpisu na listę arbitrów. Określone zostały również stawki za zadanie egzaminacyjne - uzależnione będą od stopnia trudności zadania. Będzie to odpowiednio 75 lub 125 zł.
Arbitrom będzie również przysługiwał zwrot kosztów przejazdu oraz zakwaterowania, jeżeli zorganizowane zostanie posiedzenie kolegium.

Reforma oświaty tematem Kongresu Edukacja i Rozwój>>