Pytanie użytkownika LEX Prawo Oświatowe: Czy żłobek może udostępniać w poczekalni obraz z monitoringu znajdującego się w salach dzieci? Do poczekalni mają dostęp wyłącznie rodzice i osoby upoważnione do odbioru dzieci.

Odpowiedź

Żaden obowiązujący przepis, a w szczególności ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, nie uprawnia żłobka do udostępniania nagrań z monitoringu, zawierających wizerunek dzieci i opiekujących się nimi osób, w tym przykładowo osobom przebywającym w poczekalni – rodzicom i osobom upoważnionym do odbioru dzieci.

 

Żłobek może przetwarzać wizerunek tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników 

W związku z tym do przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku żłobek musiałby mieć inną podstawę prawną. W sytuacji, gdy wizerunek jest utrwalany za pomocą kamer wizyjnych, żłobek jako pracodawca może przetwarzać (w tym udostępniać) wizerunek wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zgodnie z art. 222 § 1 Kodeksu pracy. W tych celach nie mieści się udostępnianie obrazu z monitoringu rodzicom i innym osobom odbierającym dzieci, skoro bezpieczeństwo dzieciom zapewniają przebywający z nimi w salach opiekunowie.

Obraz z monitoringu mógłby zostać udostępniony wyłącznie za zgodą rodziców i personelu

Nie zachodzi więc żadna z przesłanek przetwarzania danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, wymienionych w art. 6 ust. 1 lit. b-f rozporządzenia RODO. Obraz z monitoringu mógłby zostać udostępniony wyłącznie za zgodą rodziców wszystkich dzieci i osób z personelu znajdujących się w salach, a wówczas żłobek byłby uprawniony do ich przetwarzania w ten sposób na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe:

Jakie są procedury w przypadku zakładania żłobka niepublicznego? >

Czy właściciel prywatnego żłobka może być jego dyrektorem? >

Dotowanie przez jednostki samorządu terytorialnego działalności żłobków, klubów dziecięcych lub podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów – zgodnie z ustawą z 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3