Czy w związku z tym, że od września 2011 r. nie będzie dzieci w szkole filialnej (rodzice przepisali dzieci do innej szkoły) można zatrudnionych w szkole filialnej nauczycieli przenieść w stan nieczynny bez wypowiedzenia?
Decyzje o przeniesieniu w stan nieczynny nauczyciele otrzymaliby w dniu 1 września br.
Takie rozwiązanie nasunęło mi się po przeczytaniu artykułu w gazecie "Głos Nauczycielski" z dn. 17 sierpnia 2011 r. pt. "spóźnione decyzje gminy" w dodatku: bliżej prawa.
W zasobach Internetu nie znalazłam całej treści ww. artykułu, ale odnosząc się do pytania należy stwierdzić, iż ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, jednoznacznie reguluje kwestie kadrowe w razie likwidacji szkoły lub zmniejszenia liczby oddziałów. Nauczyciele powinny otrzymać wypowiedzenie do dnia 31 maja i wtedy ewentualnie w ciągu miesiąca mogą podjąć decyzję o złożeniu wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. W przepisach prawa nie ma regulacji pozwalającej na przenoszenie nauczyciela w stan nieczynny bez jego wniosku. Nie można też z powodu likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych wręczać nauczycielom szkół feryjnych wypowiedzenia stosunku pracy po dniu 31 maja, gdyż nie będzie zachowany trzymiesięczny okres wypowiedzenia kończący się w dniu 31 sierpnia. W sytuacji, gdy dyrektor szkoły postępuje nie zgodnie z przepisami, nauczyciele powinni dochodzić swoich praw przed sądem pracy.

Na podstawie art. 20 ust. 3-4 KN, rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela, następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Warunek rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczycieli szkół, w których w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych, nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego oraz nauczycieli szkół, w których zakończenie cyklu kształcenia następuje w trakcie roku szkolnego.
Zgodnie z art. 20 ust. 5c KN, wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z powodu zmian organizacyjnych uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa. Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje dla nauczyciela skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie świadczeń przedemerytalnych.

Odpowiedź pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe/ABC.