Nauczycielka zatrudniona na podstawie umowy na czas określony na zastępstwo do powrotu innej nauczycielki przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Nauczycielka ta w dniu powrotu zastępowanej będzie w ciąży powyżej 3 miesiąca.
Czy umowa nauczycielki zastępującej ulega rozwiązaniu po powrocie do pracy zastępowanej?
Czy będziemy zobowiązani do przedłużenia takiej umowy do dnia porodu?
Czy zakończenie umowy na czas określony i na zastępstwo należy mieć udokumentowane w aktach osobowych w postaci wypowiedzenia?

Zgodnie z art. 177 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) - dalej k.p., umowa zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do czasu porodu. Przepis ten jednak, zgodnie z art. 177 § 4 k.p., nie ma zastosowania do umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W praktyce oznacza to, że umowa zawarta z nauczycielką nie ulega przedłużeniu do czasu porodu, a ulega rozwiązaniu po powrocie do pracy nauczycielki zastępowanej.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.) - dalej r.p.d.s.p., szczegółowo określa zasady prowadzenia akt osobowych.
W myśl § 6 r.p.d.s.p. akta osobowe składają się z trzech części, które zawierają:
- część A - dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie
- część B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika,
- część C - dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.
W części C, stosownie do § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a-b r.p.d.s.p., musi znaleźć się choćby oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, kopia wydanego pracownikowi świadectwa pracy. Stąd też nawet dla pracowników zatrudnionych na czas określony lub na zastępstwo niezbędne jest udokumentowanie zakończenia stosunku pracy w aktach osobowych.

Julia Głazowska-Dmitruk