Nauczycielka przebywa na urlopie wychowawczym od 1 marca 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r.
Czy w tym roku należy jej się świadczenie urlopowe?

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej.
Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.
Z powyższego wynika, że nauczyciel otrzymuje świadczenie urlopowe, które jest proporcjonalne do wymiaru czasu pracy (etat bądź jakaś jego część) i do okresu zatrudnienia tego nauczyciela w danym roku szkolnym.
Nauczyciel, który cały rok przebywa na urlopie wychowawczym, a więc bezpłatnym, pozostaje w zatrudnieniu. Jednakże pracodawca udzielając mu tego urlopu przestaje mu wypłacać pensję. Teoretycznie więc nauczyciel pracuje, ale trudno mówić, że należy mu się świadczenie urlopowe, skoro nie korzysta w danym roku z urlopu.
Jeśli zaś nauczyciel w trakcie roku skorzystał z urlopu bezpłatnego, to moim zdaniem należy mu pomniejszyć świadczenie urlopowe o tę część roku, gdy na owym urlopie przebywał.

Marta Handzlik