Nauczyciel stażysta ukończył staż, złożył wniosek o postępowanie kwalifikacyjne, ustalono termin rozmowy kwalifikacyjnej i na tydzień przed nią nauczycielka trafiła do szpitala. Pobyt w szpitalu będzie prawdopodobnie dłuższy, stażystka nie przystąpi do rozmowy kwalifikacyjnej.

Co w takiej sytuacji powinien zrobić dyrektor placówki powołujący komisję?
Jakie są dopuszczalne terminy ewentualnych kolejnych postępowań?

Postępowanie kwalifikacyjne można zawiesić, na wniosek nauczyciela, na czas choroby, a następnie można postępowania wznowić, kiedy nauczycielka wyzdrowieje.
Zgodnie bowiem z art. 98 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) - dalej Kpa, organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. W myśl art. 97 § 2 Kpa gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

Jeśli postępowanie nie będzie zawieszone, a wniosek o podjecie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wpłynął do dyrektora szkoły przed 30 czerwca, to dyrektor powinien zakończyć postępowanie (wydać decyzję) do dnia 31 sierpnia.
Zgodnie bowiem z przepisami art. 9b ust. 3 Karty Nauczyciela nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4 (w przypadku nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego - dyrektor szkoły), wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Jan Chojnacki