Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii zatrudnił wychowawcę na pełny etat od dnia 6 września 2010 r.
Czy wychowawca nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia za rok 2010 r. (3 miesiące i 25 dni)?

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080) pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Wyjątek od owej zasady stanowi między innymi przypadek, gdy z nauczycielem nawiązano stosunek pracy w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z organizacją pracy szkoły. Należy jednak pamiętać, iż wyjątek dotyczący zatrudnienia nauczyciela w trakcie roku kalendarzowego zgodnie z organizacją pracy szkoły, dotyczy nauczycieli placówek feryjnych, gdyż to właśnie w nich organizacja roku szkolnego przewiduje, że rozpoczyna się on 1 września. W pozostałych placówkach zasada ta nie ma zastosowania, gdyż rok szkolny w placówce nieferyjnej trwa cały rok. Wobec powyższego, za 2009 r. nauczyciel na pewno nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia rocznego, gdyż nie przepracował wymaganego przepisami okresu 6 miesięcy.

Marta Handzlik