Czy zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19 lipca 2009 r. dotyczącym kontrolowania obowiązku przygotowania przedszkolnego - w szkole gdzie jest szkoła oraz oddziały "0" należy prowadzić dwie księgi ewidencji dzieci czy jedną?
Jeżeli zmieniono wzór druku księgi to można bez zapełnienia poprzedniej wprowadzić nową księgę ewidencji dzieci?

Według mojej opinii szkoła podstawowa ma obowiązek prowadzenia jednej księgi ewidencji dzieci, do której należy wpisywać dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu. Jeżeli na rynku ukazała się już nowa księga ewidencji dzieci dostosowana do wprowadzonych zmian, to uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją wprowadzić, bez konieczności zapełniania poprzedniej. Jednak decyzję w tej sprawie musi podjąć dyrektor szkoły.

W § 3a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.) zostało określone, że szkoła podstawowa jest zobowiązana do prowadzenia księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły. Proszę zwrócić uwagę, że z przepisu jednoznacznie wynika, że szkoła podstawowa ma obowiązek prowadzenia jednej księgi ewidencji dzieci, do której należy wpisywać dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu. Wynika to także z zakresu informacji, jakie należy wpisywać do tej księgi.
Odnośnie kwestii możliwości wprowadzenia przez szkołę nowej księgi ewidencji dzieci (zmiana wzoru), to zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504, z późn. zm.) wykaz wzorów świadectw, dyplomów, suplementów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia. Proszę zwrócić uwagę, że w tym załączniku nie został określony wzór księgi ewidencji dzieci. Według mojej opinii oznacza to, że szkoły mogą prowadzić ewidencje dzieci w dowolnej formie. Istotne jest tylko, aby w założonej przez szkołę lub zakupionej gotowej księdze znajdowały się wymagane w ww. przepisach informacje i była zachowana ciągłość. Zatem, jeżeli na rynku ukazała się już nowa księga ewidencji dzieci dostosowana do wprowadzonych z dniem 7 sierpnia 2009 r. zmian, to uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją wprowadzić, bez konieczności zapełniania poprzedniej. Decyzję w takiej kwestii podejmuje dyrektor szkoły.

Krzysztof Lodziński